ความหมายการทอ่งเที่ยว

  ...

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนประเภทธรรมชาติประเภทการท่องเที่ยวความหมายการทอ่งเที่ยวคุณสมบัติมัคคุเทศก์แบบทดสอบหลังเรียน

 

ความหมายของนักท่องเที่ยว 
นักทัศนาจร 
ผู้มาเยือน 

 

a_cow_brown.gif  ความหมายของการท่องเที่ยว

        การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์  ซึ่งกระทำเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจำ โดยปกติ    การท่องเที่ยวหมายถึง  การเดินทางของคนจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง เป็นการชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพักผ่อน หรือหาความรู้   ซึ่งครอบคลุมถึงการเดินทางเพื่อธุรกิจตราบที่ผู้เดินทางยังมิได้ตั้งหลักแหล่งถาวร และไม่ได้รับรายได้เพื่อยังชีพจากเจ้าของถิ่นปลายทางโดยการท่องเที่ยวยังเป็นผลรวมของประสบการณ์พิเศษกับสัมพันธภาพซึ่งเกิดจาการเดินทางและการพักแรมต่างถิ่นเป็นการชั่วคราว โดยมิได้ประกอบอาชีพ

        ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล   3  ประการ  คือ

1.      เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว  a_dog_white_sit.gif

2.      เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ   a_frog.gif

3.      เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้   f_fish_lred.gif

 

 

                  

 

จัดทำโดยครูเบญจมาส อุทกศิริ
 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Copyright(c) Mrs.Benjamas Utoksiri.All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.