หลักการเหตุผล

   

Homeประวัติผู้จัดทำแบบลองปัญญาความสำคัญเป้าหมายสถานที่วัดผล
ความหมาย 
หลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค์ 

 2.  หลักการและเหตุผล

                ส่วนนี้บางตำราเรียนว่า  “ภูมิหลัง”  เป็นส่วนที่แสดงถึงปัญหา  ที่ความจำเป็น  หรือความเป็นไปได้ของโครงการและจะเป็นส่วนที่จะตอบคำถามว่า  “ทำไมต้องทำ (WHY)”  มีเหตุผลใดที่มีปัญหาหรือความจำเป็นจะต้องแก้ไข  ตลอดจนชี้แจงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  หากเป็นโครงการที่จะดำเนินการตามนโยบาย  หรืสอดคล้องกับแผนหรือนโยบายขององค์การหรือหน่วยงานที่เหี่ยวข้องกับโครงการที่ได้กำหนดขึ้นสอดคล้องกับแผนจังหวัดหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หรือแผนอื่น ๆ  บ่างครั้งต้องอ้างกฎหมายหรือทฤษฎีต่าง ๆ มาสนับสนุนโครงการให้สมเหตุสมผลก็ควรชี้แจง บอกรายละเอียดความจำเป็นที่ต้องทำด้วย  และระบุว่าหากไม่ดำเนินโครงการนี้  จะเกิดความเสียหายอย่างไรบ้าง   เพื่อให้ผู้อนุมัติโครงการเห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์ของโครงการส่วนนี้จึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับการเขียนโครงการ  เพราะหากส่วนนี้เขียนอย่างไม่รอบคอบและไม่สามารถเร้าความสนใจของผู้มีอำนาจสั่งการให้อนุมัติโครงการ  ได้เห็นประโยชน์และความจำเป็นแล้วอาจไม่ได้รับอนุมัติโครงการก็ได้  ดังนั้นการเขียนหลักการและเหตุผลนี้ผู้เขียนโครงการจำเป็นจะต้องศึกษาโครงการที่จะทำอย่างละเอียดรอบคอบแล้วสามารถให้เหตุผลที่แท้จริงเห็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามโครงการได้  โดยทั่วไปแล้วการเขียนส่วนนี้จะยึดหลักที่ว่า  “ถ้า......................แล้ว......................”เป็นหลักในการเขียนหลักการและเหตุผลโดยทั่ว ๆ ไป  ที่มักใช้เป็นข้ออ้างในส่วนหลักการและเหตุผลของความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการ  ประเมินผลโครงการ  เพราะโครงการนั้นมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างมาก  หากไม่มีการประเมินผลแล้วอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่โครงการได้  หรือหากไม่มีการประเมินแล้วอาจทำให้การดำเนินงานอื่นที่ตามมาอย่างใหญ่หลวงได้  แต่บางครั้งเหตุผลนั้น  อาจไม่ต้องมีมากนักในก 

จัดทำโดยครูแก้ว โพธิจักร
โรงเรียนวัดราฎร์บูรณะ บางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006Mr.Keaw Potijuk.All rights reseved.
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.