เป้าหมาย

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบลองปัญญาความสำคัญเป้าหมายสถานที่วัดผล
วิธีดำเนิการ 
ดำเนินการต่อ 
ระยะเวลา 

 

4.  เป้าหมาย  (GOAL)  และเป้าหมายเฉพาะ  (TARGET)
                เป็นรายละเอียดของการดำเนินโครงการ  ซึ่งแสดงถึงความต้องการหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ระบุผลผลิตสุดท้ายที่กำหนด
                4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณเป็นรายละเอียด  ที่กำหนดชนิดประเภทปละจำนวนของผลผลิต  สุดท้ายต้องการที่ได้รับเมื่อการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นลง
                4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  เป็นรายละเอียด  ที่แสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ  ที่ชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
                นอกจากนี้เป้าหมายจะเป็นส่วนที่จะตอบคำถามว่า  “ทำจำนวนเท่าไร”  (HOW  MANY)  ซึ่งจะต้องระบุว่าจะดำเนินการสิ่งใดโดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตัวเลขหรือจำนวน  (NUMBER)  ที่จะทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  การระบุเป้าหมาย  ระบุประเภท  ลักษณะและปริมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานของผู้รับผิดชอบโครงการด้วย
                เช่น  “นักเรียนที่ฝึกอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  80  คน”  หรือ  “เพิ่มอัตราการเรียนต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ของจังหวัด.............  ปีกการศึกษา  2545  จากร้อยละ  68  เป็นร้อยละ  75”  หรือ  “ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการทุกคนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/อำเภอ  รวม  72  คน”  หรือ  การอบรมครั้งนี้  เน้นการพัฒนา  ศักยภาพการทำงานเป็นทีม  เป็นต้น

จัดทำโดยครูแก้ว โพธิจักร
โรงเรียนวัดราฎร์บูรณะ บางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006Mr.Keaw Potijuk.All rights reseved.
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.