แบบทดสอบก่อนเรียน

 

ผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนการใช้งานเบื้องต้นFrame by FramePhotoahop 7.0Tween Shapeขอบคุณมาก มาก

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. การกำหนดขนาดของแผ่นงาน จะใช้คำสั่งใด

  ก.  Modify -> Document -> Properties
  ข.  Modify -> Document ->
  Dimensions
  ค.  Modify -> Document -> Domand
  ง.  Modify -> Document -> Save
2. ขนาดจอมาตรฐานของพาเลตท์ มีขนาดเท่าใด
  ก.  240*50
  ข. 250*100 
  ค.  250*150
  ง.  240*150
3. ในกรณีที่ต้องการขยายขนาดการมองไปที่เมนูใด

  ก.  Insert
  ข.  View
  ค.  Format
  ง.  Edit

4. ในกรณีแถบเครื่องมือส่วนใดส่วนหนึ่งหายไป จะเรียกกลับมาคืนจะใช้คำสั่งใด

  ก.  Windows
  ข. Tools 
  ค.  Format
  ง.  View

5. เมนูที่ใช้กำหนดระยะทางให้กับการทำภาพเคลื่อนไหวเรียกว่า

  ก.  Menu Bar
  ข.  View Line
  ค.  Time Bar
  ง.  Time Line

6. แป้นพิมพ์ที่ใช้สำหรับแสดงผลคือ

  ก. Ctrl+Enter 
  ข.  Crtl+Shift
  ค.  Ctrl+Alt
  ง.  Ctrl+Inset

7. ต้องการแทรก Layer ขึ้นมาอีก 1 Layer จะใช้คำสั่งใด

  ก.  Insert -> Layer
  ข.  Edit -> Layer
  ค.  Format -> Layer
  ง.  Tools -> Layer

8. คำสั่งที่ใช้เปลี่ยนรูปทรงของชิ้นงานจะใช้คำสั่งใด

  ก. Motion 
  ข. Shape 
  ค. Modify 
  ง.  Monitor

9. ต้องการเปลี่ยนรูปที่ Frame จะใช้คำสั่งใด

  ก.  Arrow tool
  ข.  Pen tool
  ค.  Subselection tool
  ง.  Brush tool

10. ต้องการแทรกรูปภาพเข้ามาใช้งาน

  ก. Insert -> Picture
  ข.Insert -> Import
  ค. File -> Picture
  ง.File -> Import 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.