วัฒนธรรมอยุธยา

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนศิลปกรรมวรรณกรรม 1  ประเพณี 1พระพุทธศาสนา 1แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

            ยินดีต้อนรับสู่ "วัฒนธรรมอยุธยา "  สื่อการเรียนรู้ซึ่งใช้ประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จุดประสงค์การจัดทำสื่อการเรียนรู้นี้ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปไม่ได้หวังผลทางด้านธุรกิจใด ๆ  ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้นี้ข้าพเจ้าได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและภาพประกอบต่าง ๆ จากหนังสือ  และเว็บไซต์  ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไว้ ณ  ที่นี้   

           ขอขอบคุณ
           นำชมพิพิธภัณฑ์ฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา. โดยกรมศิลปากร, 2543 
           มรดกโลกอยุธยาเฉลิมกาญจนาภิเษก. พิมพ์ที่อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2538.
          ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร. โดยกรมวิชาการ, 2543. 
          หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ ม.2 โดย ณรงค์  พ่วงพิศ, วุฒิชัย  มูลศิลป์ และชาคริต  ชุ่มวัฒนะ. อักษรเจริญทัศน์, 2547.      
          ซีดีรวมภาพศิลปะในประเทสไทย.  ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
          www.banfun.com     
          www.Cdd.go.th   
          www.Matichon.co.th          
          www.google.co.th     
          www.thai391.tripod.com
              
        
 

จัดทำโดยครูมาลัย  เสนีชัย
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006 Mrs.Malai Seneechai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.