แบบทดสอบหลังเรียน

   

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนศิลปกรรมวรรณกรรม 1 ประเพณี 1พระพุทธศาสนา 1แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.  ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของหลายชาติ คำตอบข้อใดถูกต้องที่สุด

  ก.  จีน  เขมร  สุโขทัย
  ข.  ญวน  โปรตุเกส  จีน
  ค.  อินเดีย  อาหรับ  เขมร
  ง.  เปอร์เชีย  อินเดีย  ญวน
2.  สถาปัตยกรรมอยุธยาที่นำรูปแบบการสร้างอาคารแบบตะวันตกมาใช้ คือ
 
  ก.  พระเจดีย์วัดภูเขาทอง
  ข.  พระนารายณ์ราชนิเวศน์
  ค.  พระปรางค์วัดไชยวัฒนาราม
  ง.  พระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ
3. ประติมากรรมที่มีลักษณะแบบอยุธยาแท้ คือ

  ก.  พระพุทธรูปสำริด
  ข.  พระพุทธรูปทรงเครื่อง
  ค.  พระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง
  ง.  พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย

4. จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นนิยมใช้สีใดบ้าง

  ก.  ดำ  ขาว  แดง
  ข.  น้ำเงิน  ขาว  ดำ 
  ค.  เหลือง  แดง  ขาว
  ง.  เขียว  ขาว  เหลือง

5. วรรณกรรมเรื่องใดไม่ได้เกิดในสมัยอยุธยา

  ก.  สามก๊ก
  ข.  จินดามณี
  ค.  ลิลิตพระลอ
  ง.  กำศรวลศรีปราชญ์

6. จิตรกรรมอยุธยาที่แสดงให้เห็นว่ามีอิทธิพลของศิลปะจีนเข้ามาผสมผสาน คือคำตอบข้อใด

  ก.  เน้นแสง-เงา
  ข.  ใช้สีดำเพียงสีเดียว
  ค.  ปิดทองลงบนลวดลาย
  ง.  เขียนภาพต้นไม้  ภูเขา  แม่น้ำ

7.   กวีคนสำคัญในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ คือ

  ก.  พระมหาราชครู
  ข.  พระโหราธิบดี
  ค.  เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร
  ง.  หลวงประเสริฐอักษรนิติ์

8.  ข้อใดมีความสัมพันธ์กับภาพมากที่สุด       

                      

  ก.  สถาปัตยกรรมอยุธยาบริสุทธิ์
  ข.  จิตรกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีน
  ค.  ประติมากรรมอยุธยาที่งดงามที่สุด
  ง.  ประณีตศิลป์สมัยอยุธยาพบที่กรุวัดราชบูรณะ

9.   ในสมัยอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส่งคณะสงฆ์ไปลังกาเพื่ออะไร

  ก.  เจริญสัมพันธไมตรี
  ข.  ร่วมกันสังคายนาพระไตรปิฎก
  ค.  สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นในลังกา
  ง.  อัญเชิญพระไตรปิฎกจากลังกามาประดิษฐานในอยุธยา  

10.  ลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบเฉพาะของอยุธยาคือคำตอบข้อใด

  ก.  ทรงระฆัง
  ข.  ทรงปรางค์
  ค.  แบบพุ่มข้าวบิณฑ์
  ง.  แบบย่อมุมไม้สิบสอง 

 จัดทำโดยครูมาลัย  เสนีชัย
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006 Mrs.Malai Seneechai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.