แบบทดสอบก่อนเรียน

    

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนศิลปกรรมวรรณกรรม 1 ประเพณี 1พระพุทธศาสนา 1แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นนิยมสร้างเป็นแบบใด

  ก.  พระปรางค์
  ข.  พระเจดีย์ทรงลังกา
  ค.  พระเจดีย์ทรงเหลี่ยม
  ง.  พระเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง
2. ศิลปะแบบสุโขทัยแพร่หลายเข้ามายังอาณาจักรอยุธยาในสมัยใด
 
  ก.  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
  ข.  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  ค.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ง.  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
3. ประติมากรรมที่มีลักษณะแบบอยุธยาแท้ คือ

  ก.  พระพุทธรูปสำริด
  ข.  พระพุทธรูปทรงเครื่อง
  ค.  พระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง
  ง.  พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย

4. คำตอบในข้อใดเป็นงานประณีตศิลป์ในสมัยอยุธยา

  ก.  พระปรางค์  สมุดข่อย
  ข.  พระพุทธรูป  หนังสือจินดามณี  
  ค.  ตู้ลายรดน้ำ  ถ้วยชามเบญจรงค์
  ง.  บานประตูจำหลัก  ภาพวาดฝาผนัง

5. การแสดงของไทยที่ได้รับแบบอย่างมาจากการเล่นดึกดำบรรพ์ของเขมรคือการแสดงในข้อใด

  ก.  โขน
  ข.  ลิเก
  ค.  ละคร
  ง.  ระบำ

6. แบบเรียนเล่มแรกของไทย คือคำตอบในข้อใด

  ก.  จินดามณี
  ข.  กาพย์เห่เรือ
  ค.  มหาชาติคำหลวง
  ง.  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

7. ยุคทองแห่งวรรณกรรมในสมัยอยุธยาหมายถึงคำตอบในข้อใด

  ก.  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
  ข.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
  ค.  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  ง.  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

8. ลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบอย่างเฉพาะของอยุธยา คือ

  ก.  ทรงลังกา
  ข.  ทรงเรือนธาตุ
  ค.  ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
  ง.  ทรงย่อมุมไม้สิบสอง

9. การวาดภาพจิตรกรรมในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งใด

  ก.  ทศชาติ
  ข.  รามเกียรติ์
  ค.  ปราสาทราชวัง
  ง.  ภาพแสดงแสง-เงา  

10.  ในสมัยอยุธยาหัวหน้าคณะสงฆ์ที่นำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานยังประเทศลังกา คือท่านใด

  ก.  พระอุบาลี
  ข.  พระโสณะเถระ
  ค.  พระอุตตระเถระ
  ง.  พระโมคคัลลานะ 

 จัดทำโดยครูมาลัย  เสนีชัย
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006 Mrs.Malai Seneechai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.