แบบทดสอบก่อนเรียน

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนประวัติความเป็นมาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ยุคใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและเริ่มมีการนำเทคโนโลยีซึ่งนำพลังงานมากจากธรรมชาติมาใช้

  ก.  ยุคสังคมเกษตรกรรม
  ข. ยุคสังคมอุตสาหกรรม 
  ค.  ยุคสังคมเก็บของป่า ล่าสัตว์
  ง.  ยุคปัจจุบัน
2. ในสมัยสุโขทัย - อยุธยา มีระบบเศรษฐกิจแบบใด
  ก.  แบบสังคมนิยม 
  ข.  แบบเสรีนิยม
  ค.  แบบธรรมชาติ
  ง.  แบบเจ้าขุนมูลนาย และเสรีนิยม
3. "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจมีความเป็นมาอย่างไร

  ก.  เป็นพระราชดำริของในหลวง เมื่อ 4 ธันวาคม 2540
  ข.  เป็นพระราชดำริของในหลวง เมื่อ 5 ธันวาคม 2541
  ค.  เป็นพระราชดำริของในหลวง เมื่อ 4 ธันวาคม 2541
  ง.  เป็นพระราชดำริของในหลวง เมื่อ 5 ธันวาคม 2541

4. ความพอเพียงตามความหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หมายถึงข้อใด

  ก.  การผลิตและการจำหน่ายที่พอดีกัน 
  ข.  ความพอประมาณและความมีเหตุผล
  ค.  ความสามารถในการบริหารการผลิต
  ง.  มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน

5. จุดเริ่มต้นของโครงการเพาะปลูกตามทฤษฎีใหม่ อยู่ในจังหวัดใด

  ก.  สุโขทัย
  ข.  อยุธยา
  ค.  สระบุรี
  ง.  ลพบุรี

6. เมื่อเริ่มต้นโครงการเพาะปลูกตามทฤษฎีใหม่ ใช้พื้นที่กี่ไร่

  ก.  10 ไร
  ข.  12 ไร่
  ค.  15 ไร่
  ง.   20 ไร่

7. การแบ่งพื้นที่ดินตามทฤษฎีใหมแบ่งพืชไร่และพืชสวนเท่าไร่

  ก.  2  ไร่
  ข.  3  ไร่
  ค.  4  ไร่
  ง.   5  ไร่

8. ตามโครงการเพาะปลูกทฤษฎีใหม่ มีการดูแลสระน้ำอย่างไร

  ก.  ขุดบ่อให้ลึกตามความต้องการ
  ข.  ต้องมีบ่อน้ำอย่างน้อย 3 ไร่
  ค.  ปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบขอบสระ
  ง.   นำดินที่ขุดขึ้นมาไปใช้ประโยชน์

9. การรวมพลังตามทฤษฎีใหม่ หมายความว่าอย่างไร

  ก. รวมพลังต่อต้านายาเสพติด 
  ข.  รวมพลังในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์
  ค.  รวมพลังกันต่อสู้ความยากจน
  ง.   รวมพลังกันสร้างงานในชนบท

10. กิจกรรมใดที่ชุมชนนำมาสู่การพึ่งตนเอง

  ก.การออมทรัพย์
  ข.การจัดหางาน
  ค.การจัดการด้านการตลาด
  ง.การเลี้ยงสังสรรค์


  3d_thankyou01_whitebg.gif

 

 

จัดทำโดย  ครูไพโรจน์  พลีทอง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
copyinght(c)Mr.Pairoj pleetong All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.