อารมณ์ทางเพศ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ก่อนเรียนพฤติกรรมทางเพศอารมณ์ทางเพศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การสร้างสัมพันธภาพแบบทดสอบ หลังเรียน
การจัดการกับอารมณ์ 
อิทธิพลต่อพฤติกรรม 
อิทธิพลต่างๆ 

 อารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น

          ระยะวัยรุ่นนั้นเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายสูงสุด และมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ การเข้าสังคม การเรียน การงาน รวมถึงการค้นหาอุดมคติในชีวิตอย่างมากมายจึงอาจกล่าวได้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตนเอง การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของวัยรุ่นที่มีผลอย่างมากต่อวิถีการดำเนินชีวิต คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอารมณ์ทางเพศ โดยพบว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์ทางเพศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าหากไม่ทราบวิธีการจัดการกับอารมณ์ทางเพศของตนเองแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศติดตามมาอย่างมากมาย ทั้งเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร การตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ การทำแท้ง การติดโรคเอดส์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงปัญหาทางสังคมอื่นๆ ดังนั้นวัยรุ่นจึงเป็นวัยที่จะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์ทางเพศของตนเอง ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศของตนเองอย่างเหมาะสม

         การเกิดอารมณ์ทางเพศ ส่วนหนึ่งนั้นมาจากระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายและอีกส่วนหนึ่งมาจากสิ่งเร้าภายนอกเช่น รูปภาพ ภาพยนต์ที่มีลักษณะกระตุ้นความต้องการทางเพศ เสียงที่ทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้ม และกลิ่นบางอย่างที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ได้ รวมถึงการสัมผัสร่างกายตลอดจนความนึกคิดหรือจินตนาการเป็นต้น

จัดทำโดยครูพวงรัตน์ เลื่อมสำราญ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Copyriht (c) 2006 Mrs.Phaungrat Luemsamran.All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.