ผู้จัดทำ

 

Home 
ผู้จัดทำ 
ประเพณีรับบัว 
วัดบางพลีใหญ่ใน 
คลองสำโรง 
วัดบางพลีใหญ่กลาง 

 

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล              นายประชา  จันทรสมโภช
ตำแหน่ง                   ครูผู้ช่วย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วัน เดือน ปี เกิด         22  กุมภาพันธ์  2519
ที่อยู่ปัจจุบัน              23/1 หมู่ 9 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์    0-2312-2283
โทรศัพท์เคลื่อนที่      0-6831-6677
อีเมลแอดเดรส           pracha001@yahoo.com

ประวัติการศึกษา         
พ.ศ. 2533       สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   จากโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
พ.ศ. 2536       สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง   คณะวิชาช่างก่อสร้าง
                        วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
พ.ศ. 2538       สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง คณะวิชาช่างก่อสร้าง
                        สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
พ.ศ. 2548       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
                        แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2542       ครูพิเศษ (วิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์   จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2547       ครูพิเศษ (วิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสาธิตบางนา   จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2548       ครูผู้ช่วย (กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 

 

 

 

จัดทำโดย ครูประชา  จันทรสมโภช
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
Copyright(c) 2006
Mr.Pracha Chantarasompoch. All rights reserved.

  จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม  2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.