สาระการเรียนรู้
 

ผู้จัดทำผลที่คาดหวังแบบทดสอบก่อนเรียนวิ่งระยะสั้นแบบทดสอบหลังเรียน

 

สาระการเรียนรู้ 

 

กรีฑา

        กรีฑาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่รวมเอาทักษะการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์ในการดำรงชีวิต
ประจำวันที่เกี่ยวกับการเดิน การวิ่ง การกระโดด การทุ่ม พุ่ง และขว้าง มาพัฒนาใช้ในการแข่งขัน นอกจากนั้นกรีฑายังเป็นกีฬาพื้นฐานที่จะนำไปสู่กีฬาอื่น ๆ อีกหลายชนิด ดังนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรม
กรีฑาอย่างสม่ำเสมอ จึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลในด้านต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1.พัฒนาอริยาบถต่าง ๆ ของบุคคลในการเคลื่อนไหวให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
2.สร้างเสริมความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
3.ทำให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทำให้สมรรถภาพของร่างกายในด้านต่าง ๆ พัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
5. พัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเองของบุคคล
6. สร้างเสริมความมั่นคงทางด้านจิตใจและอารมณ์
7. สร้างเสริมความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
8. สร้างเสริมความรับผิดชอบในตนเองและผู้อื่น

จัดทำโดยครูโฆสิต รัตนโสภณ

โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

Copyright[c] 2005 Mr.Kosit Ratanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.