สอบก่อนเรียน

Homeสอบก่อนเรียนPaint คืออะไรรู้จักปุ่มต่างๆทำภาพเทคนิคแหล่งข้อมูลผู้จัดทำ

 

 

 

แบบทดสอบเรื่อง Easy Paint

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. โปรแกรม Paint หมายถึงข้อใด

  ก.   เป็นโปรแกรมฝึกใช้เม้าส์สำหรับมือใหม่
  ข.  ถูกทุกข้อ
  ค.  เป็นการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ
  ง.  เป็นการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
   
2. ต้องการสร้างรูปวงกลม ใช้เครื่องมืออะไรวาดโดยเร็ว
 
  ก.  เลือกรูปสี่เหลี่ยม กดเม้าส์ลากไปบนพื้นที่
  ข.  เลือกรูปโค้ง กดเม้าส์ลากไปบนพื้นที่
  ค.  เลือกรูปวงรี กด Shift ค้างไว้ขณะลากเม้าส์
  ง.  เลือกรูปวงรี กดเม้าส์ลากแล้วจึงกดShift
   
3. ขั้นตอนการสร้างภาพเทคนิค เรียงลำดับการทำอย่างไร

  ก.  ใส่สี - ตัดอิสระ - กดปุ่ม Shift ค้าง - ลากเม้าส์
  ข.  วาดรูป - ใส่สี - ตัดอิสระ - กดปุ่ม Shiftค้าง - กดเม้าส์ลาก
  ค.  วาดรูป - ตัดอิสระ - ใส่สี - กดปุ่ม Shift
  ง.  วาดรูป - ใส่สี - กดเม้าส์ลาก - กดปุ่ม Shift - ตัดอิสระ
   

4. ต้องการย้าย หรือตัดรูป ต้องใช้เครื่องมืออะไร

  ก.  ใช้เครื่องมือตัดอิสระหรือตัดสี่เหลี่ยม
  ข.  ใช้เครื่องมือถังสี (Fill with color)
  ค.  ใช้เครื่องมือรูปดินสอ (Pencil)
  ง.  ใช้เครื่องมือแปรงทาสี (Brush)
   

5. นำยางลบมาวางแล้ว ต้องการขยายให้ก้อนใหญ่จะทำอย่างไร

  ก.  กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ 
  ข.  กดปุ่มลบบนแป้นพิมพ์
  ค.  กดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ 
  ง.  กดปุ่มบวกบนแป้นพิมพ
   

6. หน้าต่างโปรแกรม Paint ประกอบด้วยส่วนสำคัญอะไรบ้าง 

  ก.  เมนูหลัก, ชุดเครื่องมือ, ชุดกล่องสีหรือถาดสี
  ข.  เมนูหลัก, ปุ่มดินสอ, ถังสี
  ค.  เมนูหลัก, ปุ่มดินสอ, ถาดสี 
  ง.  เมนูหลัก, ปุ่มดินสอ, ชุดเครื่องมือ
   

7. ปุ่มอักษร (Text) ใข้สำหรับทำอะไร

  ก.  ใช้สำหรับวาดรูปต่างๆ ตามต้องการ
  ข.  ใช้สำหรับเถสีให้วัตถุ
  ค.  ใช้สำหรับพ่นสีให้วัตถุ
  ง.  ใช้สำหรับพิมพ์ตัวอักษรต่างๆ คล้ายการพิมพ์ดีด
   

8. เรียงลำดับขั้นการใช้เครื่องมือถังสี Fill with color

  ก.  คลิกปุ่มรูปถังสี - คลิกบนวัตถุ - คลิกเลือกสี
  ข.  คลิกปุ่มรูปถังสี - คลิกเลือกสี - คลิกบนวัตถุ
  ค.  คลิกบนวัตถุ - คลิกเลือกสี - คลิกปุ่มรูปถังสี
  ง.  คลิกเลือกสี - คลิกบนวัตถุ - คลิกปุ่มรูปถังสี
   

9. ถ้าชุดเครื่องมือ Tool Box หายไป สามารถเรียกใช้ได้ที่เมนูใด

  ก.  เมนู Edit
  ข.  เมนู File
  ค.  เมนู View
  ง.  เมนู colors
   

10. การบันทึกไฟล์งาน มีขั้นตอนอย่างไร

  ก. คลิกที่ แฟ้ม - พิมพ์ชื่อ - คลิกบันทึก
  ข. คลิกที่ Edit - พิมพ์ชื่อ - คลิกตกลง
  ค. คลิกที่ File - ตั้งชื่อไฟล์ - คลิก Save
  ง. คลิกที่ File - เลือก Save As.. - ตั้งชื่อไฟล์ - คลิก Save 


จัดทำโดยครูนิตยา อำไพวรรณ
โรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยงล้อมอนุกูล)
Copyright (c) 2005Mrs.Nittaya Ampaiwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.