ความสัมพันธ์

 

Homeแนะนำบทเรียนผลการเรียนรู้ผู้จัดทำสอบก่อนเรียนระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนโลหิตระบบขับถ่ายความสัมพันธ์สอบหลังเรียน

 scarecrow.gif

แนะนำบทเรียน 
ผลการเรียนรู้ 
ผู้จัดทำ 
สอบก่อนเรียน 
ระบบหายใจ 
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบขับถ่าย 
ความสัมพันธ์ 
สอบหลังเรียน 

 

ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา

          ในการทำกิจกรรมและพฤติกรรมต่าง ๆ ของเราจะต้องเกิดจากการทำงานของระบบอวัยวะ (organ systems) ภายในร่างกาย เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต เป็นต้น ร่างกายของเราประกอบด้วยระบบอวัยวะ 10 ระบบ ทุกระบบทำหน้าที่แตกต่างกัน เซลล์ของร่างการเราต้องการใช้พลังงานซึ่งได้จากกลูโคส และออกซิเจน ดังสมการ

    กลูโคส + ออกซิเจน                   น้ำ + คาร์บอนไดออกไซด์ + พลังงาน

          เซลล์

          กลูโคสส่วนใหญ่ ได้มาจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ส่วนโปรตีนและไขมัน ต้องแปรสภาพเป็นคาร์โบไฮเดรตก่อน แล้วจึงให้พลังงานแก่ร่างกาย จึงสรุปได้ว่า กลูโคสได้มาจากระบบย่อยอาหาร ส่วนออกซิเจนได้มาจากระบบหายใจ ทั้งกลูโคสและออกซิเจนมายังเซลล์ของเราพร้อมกับเลือด เมื่อเลือดไหลเวียนมาถึงเซลล์ โมเลกุลของกลูโคสและออกซิเจนจะแพร่ออกจากเลือดเข้าสู่เซลล์เกิดปฏิกิริยาเคมีจนได้พลังงานมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อเซลล์ใช้กลูโคสและออกซิเจนหมดไปจะเกิดของเสีย ซึ่งได้แก่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และสารเคมีบางชนิด ซึ่งถ้าเกิดการสะสมในเซลล์จะเป็นพิษต่อเซลล์ ดังนั้นเซลล์ต้องกำจดสารที่เป็นของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากเซลล์ เข้าสู่หลอดเลือด

          สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องอาศัยอาหารเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิต อาหารจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ เพราะอาหารนอกจากใช้เป็นแหล่งพลังงานต่าง ๆ แล้ว  ยังทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงและสดชื่น พร้อมที่จะประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  ดังนั้นเราควรเรียนรู้เรื่องสารอาหารประเภทต่าง ๆ ความสำคัญของสารอาหารต่อร่างกาย การทดสอบสารอาหารประเภทต่าง ๆ สัดส่วนของสารอาหารที่เหมาะสม โทษของการขาดสารอาหาร การเพิ่มผลผลิตของพืชและของสัตว์

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูพิมพ์พิไล พลศร
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Pimpilai Ponsorn. All rights reserved.