กฎข้อที่ 5

  

Homeข้อมูลผู้จัดทำสอบก่อนเรียนกฎเบื้องต้นกฎข้อที่1-2กฎข้อที่ 3กฎข้อที่ 4กฎข้อที่ 5กฎข้อที่ 6สอบหลังเรียน

  

 

 กฎข้อที่ 5

จำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมของสิ่งของ  n  สิ่ง ซึ่งแตกต่างกันทั้งหมด เท่ากับ  (n-1)!  วิธี

ขยายความ

1. ถ้ามีสิ่งของ  n  สิ่ง แตกต่างกันทุกสิ่ง นำมาจัดเรียงลำดับรอบวงกลม หรือจัดเป็นวงกลม จะมีวิธีจัดได้   =  (n-1)!  วิธี

2. ในการนำสิ่งของที่แตกต่างกัน  n  สิ่ง มาจัดเรียงเป็นวงกลมเพียง r สิ่ง จำนวนวิธีที่จัดได้ทั้งหมด  =    วิธี

3. การจัดเรียงสิ่งของที่แตกต่างกัน  n  สิ่ง เป็นวงกลมในลักษณะที่มองได้ 2 ด้าน จำนวนวิธีที่จัดได้  =  วิธ

ี4. การเรียงสิ่งของเหมือนกันบางสิ่ง เป็นวงกลม จำนวนวิธีที่จัดได้   =     วิธี

 

จัดทำโดยครูวิไลวรรณ  เนินพรหม
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานสงขลา เขต 2
โดยการสนันสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright (c) 2004 Ms.Wilaiwan nearnprom All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2548

Copyright (c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.