ประเภทของเซต

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเซตคืออะไรการเขียนเซตประเภทของเซตการดำเนินการของเซตแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์อื่นๆ ที่น่าสนใจสอบหลังเรียน

จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด 

 

เซตว่าง (empty or null set) คือ เซตที่ไม่มีสมาชิก ใช้สัญลักษณ์ {  }  หรือ เช่น

  A = {x / x เป็นจำนวนเต็มบวก และ x + 3 = x}  จะได้ A = { }
  B เป็นเซตของคนที่มีปีกบินได้ จะได้  B = { }
  C =  จะได้  C =

เซตจำกัด (finite set) คือ เซตที่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้  (นับได้ตั้งแต่สมาชิก 0 ตัว 1 ตัว 2 ตัว ... n ตัว)  เช่น

  A  เป็นเซตของเสาไฟฟ้าภายในโรงเรียนของนักเรียน
  B  เป็นเซตของปลาทูในอ่าวไทย  (ถือเป็นเซตจำกัดที่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้ แต่อาจใช้เวลายาวนานมาก)
  C =

  D = {1, 2, 3, 4,...,15}  เป็นต้น

หมายเหตุ  เซตว่างจัดเป็นเซตจำกัดประเภทหนึ่งเพราะนับจำนวนสมาชิกได้  0  ตัว

เซตอนันต์(infinite set)  คือ เซตที่ไม่ใช่เซตจำกัด (จำนวนสมาชิกมีมากมาย)   เช่น

  A = {1, 2, 3, 4,..}
  B =
  C  เป็นเซตของจำนวนที่หารด้วย 5 ลงตัว  เป็นต้น

เซตที่เท่ากัน คือ เซตที่มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัว นั่นคือ ถ้าสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และ สมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A เรากล่าวได้ว่า  เซต A เท่ากับ เซต B  เขียนแทนด้วย A = B  เช่น

  กำหนดให้  A = {1, 2 , 3}  และ  B = {2, 3 ,1}  
  จะได้ว่า     A = B
  กำหนดให้ T = {2 , 4 , 6} และ  S = {x/x เป็นจำนวนคู่บวก และน้อยกว่า 10}  
  จะได้ว่า  T S  เพราะว่า เขียน S แบบแจกแจงสมาชิกจะได้ S = {2 , 4 , 6 , 8}

สับเซต (Subsets)
        
บทนิยาม เซต A เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B  เขียนแทน A เป็นสับเซตของ B ด้วยสัญลักษณ์  
        
เซต A ไม่เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อ มีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวของเซต A ที่ไม่เป็นสมาชิกของ B  เขียนแทน A ไม่เป็นสับเซตของ B ด้วย  Aimg1.jpgB

ตัวอย่าง   ถ้า  A = {1}  ,  B = {0, 1, 2} , C = {3, 4, 5, 6} , D = {0, 1, 2, 3, 4, 5}
                    จะได้   
                    แต่  Aimg1.jpgC  เพราะ   แต่
                    Bimg1.jpgC  เพราะ  มีสมาชิกอย่างน้อย 1 ตัว คือ 2  ซึ่ง  แต่ 2img1.jpgC
                    Cimg1.jpgD  เพราะ  แต่  

ข้อสังเกต    1) เซตทุกเซตเป็นสับเซตของตัวเอง  นั่นคือ ถ้า A เป็นเซตใด ๆ แล้ว

   2) เซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซต นั่นคือ ถ้า A เป็นเซตใด ๆ แล้ว  

   

 

             

  จัดทำโดยอาจารย์ดรุณี เก้าเอี้ยน
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จ.ตรัง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.