จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเซตคืออะไรการเขียนเซตประเภทของเซตการดำเนินการของเซตแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์อื่นๆ ที่น่าสนใจสอบหลังเรียน

จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด 

 

p_flowerpot_green.gif  จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด A ใดๆ จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ n(A)

  พิจารณาเซตจำกัดต่อไปนี้
  A = {2, 3, 4, 5, 6}      จะได้           n(A)          = 5
  B = {1, 3, 5, 7}           จะได้          n(B)          =  4
  = {3, 5}           จะได้           n() = 2

ในการหาจำนวนสมาชิกของเซต    ยังสามารถทำได้โดยใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
ถ้า  A และ B เป็นเซตจำกัด  จำนวนสมาชิกของ หรือ n() หาได้จาก

  n() = n(A) + n(B) - n()

  เช่น   A = {2, 3, 4, 5, 6}       จะได้             n(A)       = 5
            B = {1, 3, 5, 7}           จะได้             n(B)       =  4
             = {3, 5}            จะได้           n() = 2

  จากสูตร      n() = n(A) + n(B) - n()
  จะได้          n() = 5 + 4 - 2 = 7

  และในกรณีที่ A และ B เป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลย จะได้ว่า
  n() = 0   
   และ    n()  = n(A) + n(B)

  เช่น   A = {2, 3, 4, 5, 6}       จะได้             n(A)       = 5
            B = {1, 7}                    จะได้             n(B)       =  4
             = {  }            จะได้           n() = 0

  จากสูตร      n() = n(A) + n(B)
  จะได้          n() = 5 + 4 = 9

ถ้า  A , B และ C เป็นเซตจำกัด  จำนวนสมาชิกของเซต   หรือ   หาได้จาก

   

 green_red.gif

Back

 

             

  จัดทำโดยอาจารย์ดรุณี เก้าเอี้ยน
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จ.ตรัง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.