วรรณคดีสมัยสุโขทัย

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนอาณาจักรสุโขทัยกำเนิดอักษรไทยกวีสำคัญวรรณคดีสอบหลังเรียน

 

 

 

คำนำ

             สื่อมัลติมิเดีย เรื่อง  วรรณคดีสมัยสุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  นี้  เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมิลติมิเดียในรูปแบบเว็ปเพจ    ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่  โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา   การผลิตสื่อมิลติมิเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้   ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง  และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ   เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสาร  ตำราและหนังสือจากที่ต่างๆ   สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหานั้นเป็นภาพที่ผู้จัดได้ถ่ายภาพเอง  และมีบางส่วนที่นำมาจากที่อื่น  ได้แก่
           1. http://travel.sanook.com/central/sukothai
           2. www.thailandmuseum.com/bangkok/hilight.htm

 

จัดทำโดย อ.รุจรินธน์  จันทร์ผ่อง
โรงเรียนน้ำผุด  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง  เขต 1

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547

โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กทม.
Copyright @ 2004  Mrs. Rootjarin  Chanpong  All  rights  reserved.