นางนพมาศ

   

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนอาณาจักรสุโขทัยกำเนิดอักษรไทยกวีสำคัญวรรณคดีสอบหลังเรียน

 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
พระยาลิไท 
นางนพมาศ 

 

                นางนพมาศเกิดในรัชกาลพญาเลอไท  กษัตริย์ที่  4  แห่งราชวงศ์พระร่วง   บิดาเป็นพราหมณ์ชื่อ  โชติรัตน์  มีราชทินนามว่า  พระศรีมโหสถ   รับราชการในตำแหน่งปุโรหิต  มารดาชื่อ  เรวดี       ภายหลังนางนพมาศได้ถวายตัวเข้าทำราชการในราชสำนักสมเด็จพระร่วงเจ้า      สันนิษฐานว่ารับราชการในแผ่นดินพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)       จนกระทั่งได้รับตำแหน่ง   "ท้าวศรีจุฬาลักษณ์"  พระสนมเอก

                ปรากฎว่า  นางนพมาศได้ทำคุณงามความดีเป็นที่โปรดปรานของพระร่วงในกาลต่อมา   ที่สำคัญๆ มีอยู่  3  ครั้ง  คือ

                ครั้งที่  1     เข้าไปถวายตัวอยู่ในวังได้ห้าวัน   ก็ถึงพระราชพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป     นางได้คิดประดิษฐ์โคมเป็นรูปบัวกมุทบาน   มีนกเกาะดอกไม้สีสวยๆ ต่างๆ กัน   เป็นที่โปรดปรานของพระร่วงมาก

                ครั้งที่  2     ในเดือนห้ามีพิธีคเชนทร์ศวสนาน  เป็นพิธีชุมนุมข้าราชการทุกหัวเมือง   มีเจ้าประเทศราชขึ้นเฝ้าถวายเครื่องราชบรรณาการด้วย   ในพิธีนี้พระเจ้าแผ่นดินทรงรับแขกด้วยเครื่องหมากพลู  นางนพมาศได้คิดประดิษฐ์พานหมากสองชั้นร้อยกรองด้วยดอกไม้งดงาม  พระร่วงทรงโปรดปรานและรับสั่งว่า  ต่อไปผู้ใดจะทำการมงคลก็ดี  รับแขกก็ดี    ให้ใช้พานหมากรูปดังนางนพมาศประดิษฐ์ขึ้น  ซี่งเป็นต้นเหตุของพานขันหมากเวลาแต่งงาน  ซึ่งยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน

                ครั้งที่  3     นางได้ประดิษฐ์พนมดอกไม้  ถวายพระร่วงเจ้าเพื่อใช้บูชาพระรัตนตรัย  พระร่วงทรงพอพระทัยในความคิดนั้น   ตรัสว่า  แต่นี้ต่อไปเวลามีพิธีเข้าพรรษาจะต้องบูชาด้วยพนมดอกไม้กอบัวนี้

ที่มาของเนื้อหา :
ประวัติศาสตร์วรรณกรรม   ของ  ผศ.บุญยงค์  เกศเทศ  :  หน้า  15 - 18 : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 

จัดทำโดย อ.รุจรินธน์  จันทร์ผ่อง
โรงเรียนน้ำผุด  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง  เขต 1

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547

โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กทม.
Copyright @ 2004  Mrs. Rootjarin  Chanpong  All  rights  reserved.