วรรณคดี

   

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนอาณาจักรสุโขทัยกำเนิดอักษรไทยกวีสำคัญวรรณคดีสอบหลังเรียน

 

ศิลาจารึกหลักที่ 1 
ไตรภูมิพระร่วง 
สุภาษิตพระร่วง 
ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 
มังรายศาสตร์ 

 1.    ศิลาจารึกหลักที่ 1

2.    ไตรภูมิพระร่วง (เตภูมิกถา)

3.    สุภาษิตพระร่วง

 4.    ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ (นางนพมาศ)
 

5.    มังรายศาสตร์ (วินิจฉัยมังราย)
 

  

จัดทำโดย อ.รุจรินธน์  จันทร์ผ่อง
โรงเรียนน้ำผุด  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง  เขต 1

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547

โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กทม.
Copyright @ 2004  Mrs. Rootjarin  Chanpong  All  rights  reserved.