เสียงและการได้ยิน

  

Homeผู้จัดทำแบบสอบก่อนเรียนธรรมชาติของเสียงความถี่ในหลอด Resonanceความเข้มของเสียงแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 คำนำ

   สื่อมัลติมิเดียเรื่องเสียงและการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นี้เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปเว็ปเพจ ที่สำนักโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุระกิจใดๆ เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือจากที่ต่างๆ สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหานั้นเป็นภาพที่ผู้จัดได้ถ่ายภาพและมีบางส่วนที่นำมาจากที่อื่น

                   hammer_whitebg.gif

 star02_yellow.gif
 

จัดทำโดย นายเสถียร เกียรติเมธา
โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright @ 2004  Mr. Satian Kiatmeatha. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548

Copyright (c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.