ระดับความเข้มของเสียง

   

Homeผู้จัดทำแบบสอบก่อนเรียนธรรมชาติของเสียงความถี่ในหลอด Resonanceความเข้มของเสียงแบบทดสอบหลังเรียน

 

ระดับความเข้มของเสียง 
การจัดแบ่งระดับเสียง 

 

 
 ระดับความเข้มของเสียง (Sound Intensity level )
    
เป็นสเกลที่นักวิทยาศาสตร์ สร้างขึ้นมาเพื่อบอกถึงค่าความดังของเสียง  ให้ใกล้เคียงกับความรู้สึกของคนมากขึ้น เพราะความดังเสียงที่คนได้ยินอยู่ในช่วงที่กว้างมาก คือตั้งแต่  -  1  วัตต์/ตารางเมตร  และระดับความเข้มเสียง มีหน่วยเป็นเดซิเบล (dB) แทนสัญลักษณ์ด้วยตัว   โดย
 เป็น......สมการที่ 1
    โดย  I คือความเข้มของเสียง (วัตต์/ ตารางเมตร)  และ  เป็นความเข้มของของเสียงที่น้อยที่สุดที่คนได้ยิน คือ  วัตต์/ตารางเมตร
 ดังนั้นถ้านำ I  และ แทนค่าใน สมการที่ 1 จะได้ว่า ระดับความเข้มของเสียงน้อยสุดที่คนได้ยินเท่ากับ  0  เดซิเบล
และระดับความเข้มของเสียงมากสุดที่คนได้ยินเท่ากับ 120 เดซิเบล
   ถ้าให้ และ เป็นระดับความเข้มของเสียงที่มีความเข้มเป็น   และ  จะได้ว่า
  ... สมการที่ 2
หรือ
   
หรือ
   
ความสัมพันธ์ของค่า logที่ควรทราบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 

 

จัดทำโดย นายเสถียร เกียรติเมธา
โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
Copyright @ 2004  Mr. Satian Kiatmeatha. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548

Copyright (c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.