Vocabulary

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนbodyfruitclothingfoodthingsแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

              สวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งภาพ  และคำเขียนที่ถูกต้อง  ทั้งนี้เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเวบเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล และสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเวบไซต์www.thaigoodview.com  นอกจากนี้แล้วผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้ามาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

แหล่งอ้างอิง

http://www.google.co.th.
http://free-english-study.com/vocabulary/fruit-vocabulary.html
http://free-english-study.com/vocabulary/clothing-and-accessaries.html
http://free-english-study.com/vocabulary/body-and-health.html
http://free-english-study.com/vocabulary/food-vocabulary.html
http://free-english-study.com/vocabulary/classroom-items.html
 

หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็โปรดแจ้งมายังผู้จัดทำด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

จัดทำโดย ครูวันดี โต๊ะดำ
โรงเรียนบ้านหัวหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
Copyright (c) 2008 Miss Wandee Thodam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com