flower_wind.gif จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถบอกหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์  คือ รับรู้   คิด  
       และโต้ตอบได้
  2. นักเรียนเปรียบเทียบการทำงานของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์กับการทำงาน
       ของอวัยวะคนได้

การทำงานของคน
เปรียบเทียบการทำงานของคอมพิวเตอร์กับการทำงานอวัยวะของคน

การทำงานของคน

                                    คนเรามีหลักการทำงานเป็น  3  ขั้นตอน  คือ    รับรู้   คิด  และโต้ตอบ

 

         รับรู้           คือ   การรับข้อมูลเข้าสู่ในร่างกายทางอวัยวะต่างๆ   
         
คิด             คือ   การคิดหรือประมวลผลภายในสมอง
        
โต้ตอบ       คือ   การแสดงผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาโต้ตอบทางร่างกาย   เช่น  ถ้าเราเอามือของเราไปแตะแก้วที่ใส่น้ำร้อนจัด  จะรับรู้ถึงความร้อนที่ผ่านจากแก้วมาที่มือแล้วส่งความรู้สึกไปที่สมอง   สมองเราก็จะคิดว่าร้อนมาก  และสั่งว่าต้องรีบเอามือออก  ปฏิกิริยาโต้ตอบของเราก็คือ   รีบเอามือออกจากแก้วน้ำร้อนนั้น

 

 หรือถ้าครูให้โจทย์คณิตศาสตร์นักเรียนมาหนึ่งข้อ  คือ  ให้หาคำตอบของ  10  บวก  10  ให้นักเรียนคิดหาคำตอบและตอบครู  นักเรียนจะมีวิธีการขั้นตอนทำงานดังนี้

การทำงานของคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายกับคน  คือ  รับรู้   คิด  และโต้ตอบ เป็น  3  ขั้นตอนเช่นกัน    แต่เครื่องคอมพิวเตอร์มีอวัยวะในการรับรู้   คิด และโต้ตอบต่างจากคน คือ

           รับรู้ข้อมูลที่ป้อนผ่านทางแป้นพิมพ์              คิดประมวลผลด้วยหน่วยประมวล                โต้ตอบหรือแสดงผลลัพธ์
           ที่เปรียบเหมือนอวัยวะรับรู้ของ        ===>    ผลกลางที่เปรียบเหมือนสมองของ  ===>  ผ่านทางจอภาพที่เปรียบเหมือน
            
เครื่องคอมพิวเตอร์  โดยพิมพ์                     เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการ                    อวัยวะโต้ตอบของเครื่องคอม
           
 10 + 10  ทางแป้นพิมพ์                             คำนวณ  10 + 10 = 20                           พิวเตอร์แสดงคำตอบ 20

 

เปรียบเทียบการทำงานของคอมพิวเตอร์กับการทำงานอวัยวะของคน


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.