เรื่องของการขาย

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนงานขายธุรกิจค้าปลีกขายตรงความหมายแบบทดสอบหลังเรียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

          สวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รายวิชา งานธุกิจ ระดับช่วงชั้นที่  3  (ม. 1- 3) เรื่อง  การขาย กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1

  

สื่อการสอนเรื่องนี้ข้าพเจ้าทำได้สำเร็จนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลต่อไปนี้
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2544 (สมพิส  เล็กเฟื่องฟู)สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด 

จัดทำโดย  ครูดวงเดือน  สัญญะ
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 Mrs.Daungduarn  Sunya. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com