แบบทดสอบหลังเรียน

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนงานขายธุรกิจค้าปลีกขายตรงความหมายแบบทดสอบหลังเรียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของการขายได้ดีที่สุด

  ก.  การชักชวนหรือจูงใจให้คนต้องการสิ่งที่นักขายนำเสนอ
  ข.  การควบคุมงานขายโดยใช้ตัวบุคคล
  ค.  การโอนกรรมสิทธิ์ไปให้กับลูกค้า
  ง.  การตั้งราคาในการขายสินค้า
2. ความสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่มีต่อผู้บริโภคคนสุดท้ายคือ
 
  ก.  เกิดการจ้างงาน
  ข.  สร้างความเจริญให้กับชุมชน
  ค.  ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้า
  ง.  รัฐสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น
3. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของธุรกิจค้าปลีก

  ก. ประเภทหาบเร่ 
  ข.  ประเภทขายสินค้าเฉพาะอย่าง
  ค.  ร้านสะดวกซื้อ
  ง.  กิจการเพื่อการขายต่อ

4. ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจัดเป็นประเภทธุรกิจใด

  ก. ประเภทขายตรง 
  ข.  ประเภทค้าปลีก
  ค.  ประเภทค้าส่ง
  ง.  ประเภทอิสระ

5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ

  ก.  นำสินค้าไปเสนอขายถึงบ้าน
  ข.  ขายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
  ค.  ขายอาหารฟาสต์ฟูด และเครื่องดื่ม
  ง.  ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

6. ข้อใดคือความหมายของการขายตรง

  ก.  การขายที่เน้นกลุ่มลูกค้าชัดเจน
  ข.  การขายโดยการให้บริการตนเอง
  ค.  การขายที่กำหนดนโยบายดึงดูดใจลูกค้า
  ง.  การขายโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนขาย

7.  ข้อใดเป็นจรรยาบรรณต่อผู้บริโภค

  ก.  ตอบคำถามของลูกค้าให้เข้าใจ
  ข.  พูดความจริงเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  ค.  ไม่กล่าวอววอ้างหรือคำยืนยันที่ไม่ได้รับอนุญาต
  ง.  ถูกทุกข้อ

8. ห้างแม็คโครถือเป็นกิจกรรมประเภทใด

  ก.  ค้าปลีก
  ข.  ค้าส่ง
  ค.  ค้าย่อย
  ง.  ค้าอิสระ

9. การซื้อขายสินค้าและบริการทางคอมพิวเตอร์ใช้วิธีการลักษณะใด

  ก.  Mail Order
  ข.  E-Commerce
  ค.  Direct Sale
  ง.  Automatic Machine

10. " B to B" มีความหมายตรงข้อใด

  ก. ช่องทางของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธรุกิจกับผู้บริโภค
  ข. ช่องทางของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธรุกิจกับธุรกิจ
  ค. ช่องทางของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธรุกิจกับผู้ค้าปลีก
  ง. ช่องทางของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธรุกิจกับผู้ค้าส่ง

 

จัดทำโดย  ครูดวงเดือน  สัญญะ
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 Mrs.Daungduarn  Sunya. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com