งานขาย

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนงานขายธุรกิจค้าปลีกขายตรงความหมายแบบทดสอบหลังเรียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

ความสำคัญ 
 แนวคิดการขาย 
ลักษณะงานขาย 
ความหมาย 

 

        ความหมายของการขาย

                  การขาย เป็นศิลปะของการชักจูงให้คนอื่น คิดหรือกระทำตามความคิดของนักขาย หรือการขายหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของผู้มุ่งหวัง และช่วยให้ค้นพบความจำเป็น ความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองด้วยความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าและบริการ

          บทบาทของการขาย เป็นการให้บริการชักจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจ และการให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค

จัดทำโดย  ครูดวงเดือน  สัญญะ
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 Mrs.Daungduarn  Sunya. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com