ขายตรง

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนงานขายธุรกิจค้าปลีกขายตรงความหมายแบบทดสอบหลังเรียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติ 
การขายตรง 
จรรยาบรรณ 

 

 

 ขายตรง
    
การตลาดในปัจจุบันเมื่อผู้ผลิตได้ดำเนินการผลิตสินค้าเรียบร้อยแล้วจะนำสินค้าออกสู่ตลาด การขายตรงเ็ป็้นวิธีการกระจายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      การขายตรง หมายถึง ระบบการขายโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนขาย เพื่อนำเสนอขายสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัีย สถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการ

จัดทำโดย  ครูดวงเดือน  สัญญะ
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 Mrs.Daungduarn  Sunya. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com