พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนงานขายธุรกิจค้าปลีกขายตรงความหมายแบบทดสอบหลังเรียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

ความหมาย 
ความสำคัญ 
ช่องทางจัดจำหน่าย 

 

 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
         ธุรกิจในยุคปัจจุบัน ได้นำเอาเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นกลยุทธ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น ธุรกิจขนาดใหญ่ระดับชาติ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระดับตำบลและหมู่บ้าน เป็นต้น สิ่งสำคัญที่อินเทรอ์เน็ตได้สร้างให้เกิดขึ้น คือ ความสามารถในการค้าขายผ่านระบบอิเล้กทรอนิกส์อย่างครบวงจร

         การดำเนินธุรกิจก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะแพร่หลายมีการค้าขายผ่านทางเครื่องแฟกซ์ (FAX) ผู้ขายจะส่งเอกสารขายตรงทางแฟกซ์ไปให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับเอกสารแล้วจะส่งเอกสารใบสั่งซื้อเข้ามา การตลาดทางตรงโดยใช้สื่อโทรทัศน์ ลูกค้าจะสั่งซื้อทางโทรสัพท์ ล้วนเป็นการค้าขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นกัน

จัดทำโดย  ครูดวงเดือน  สัญญะ
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 Mrs.Daungduarn  Sunya. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com