วิทยาศาสตร์

Homeเกี่ยวกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ประเภท 
ฟิสิกส์ 
ปริมาณกายภาพ 
หน่วยอนุพันธ์ 
คำอุปสรรค 

 

ความหมายของวิทยาศาสตร์

        วิทยาศาสตร์  ( Science )  หมายถึง  การศึกษาหาความจริงเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบๆตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  อย่างมีขั้นตอนและระเบียบแบบแผน วิทยาศาสตร์แบ่งออกได้  ดังนี้

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูกานดา  สุขแดง
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.