ประเภท

Homeเกี่ยวกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ประเภท 
ฟิสิกส์ 
ปริมาณกายภาพ 
หน่วยอนุพันธ์ 
คำอุปสรรค 

 

 วิทยาศาสตร์ แบ่งออก  ดังนี้

1.  วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  ( pure  science )  หรือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ( natural  science ) เป็นการศึกษาหาความจริงใหม่ ๆ  เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เพื่อนำไปสู่กฎเกณฑ์และทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ เช่น กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎของโอห์ม ทฤษฎีสัมพัทธภาพของของไอน์สไตน์  ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์  เป็นต้น  

        วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์แบ่งออกเป็น 2 สาขาคือ

        ก.  วิทยาศาสตร์กายภาพ ( physical  science )  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต  เช่น  ฟิสิกส์ เคมี ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา  เป็นต้น

        ข.   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ( biological  science )  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต  เช่น พฤกษศาสตร์  สัตวศาสตร์  เป็นต้น

2.   วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ( applied  science )  เป็นการนำความรู้จากกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์มาประยุกต์เป็นหลักการทางเทคโนโลยี  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เช่น วิศวกรรมศาสตร์  แพทยศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นต้น

 alphabet_s_1.gif   alphabet_c.gif    alphabet_i.gif   alphabet_e.gif   alphabet_n.gif   alphabet_e_1.gif   alphabet_c_1.gif 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูกานดา  สุขแดง
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.