ปริมาณกายภาพ

Homeเกี่ยวกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ประเภท 
ฟิสิกส์ 
ปริมาณกายภาพ 
หน่วยอนุพันธ์ 
คำอุปสรรค 

 

ปริมาณกายภาพ

        ปริมาณกายภาพ  ( physical  quantity )  เป็นปริมาณทางฟิสิกส์ที่ได้จากข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น  มวล  แรง  ความยาว  เวลา  

อุณหภูมิ  เป็นต้น  ปริมาณกายภาพแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

        1.  ปริมาณฐาน  ( base  unit )  เป็นปริมาณหลักของระบบหน่วยระหว่างชาติ  มี 7 ปริมาณ ดังนี้       

ปริมาณฐาน

ชื่อหน่วย

สัญลักษณ์

ความยาว

เมตร

m

มวล

กิโลกรัม

Kg

เวลา

วินาที

s

กระแสไฟฟ้า

แอมแปร์

A

อุณหภูมิอุณหพลวัต

เคลวิน

K

ปริมาณสาร

โมล

mol

ความเข้มของการส่องสว่าง

แคนเดลา 

cd

         2.  ปริมาณอนุพัทธ์  ( derived  unit )  เป็นปริมาณที่ได้จากปริมาณฐานตั้งแต่ 2 ปริมาณขึ้นไปมาสัมพันธ์กัน

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูกานดา  สุขแดง
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.