หน่วยอนุพันธ์

Homeเกี่ยวกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ประเภท 
ฟิสิกส์ 
ปริมาณกายภาพ 
หน่วยอนุพันธ์ 
คำอุปสรรค 

 

หน่วยอนุพัทธ์  ( derived  unit )  เป็นปริมาณที่ได้จากปริมาณฐานตั้งแต่ 2 ปริมาณขึ้นไปมาสัมพันธ์กัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

คำอุปสรรค

สัญลักษณ์

ตัวพหุคูณ

คำอุปสรรค

สัญลักษณ์

ตัวพหุคูณ

เทอรา

T