คำอุปสรรค

Homeเกี่ยวกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ประเภท 
ฟิสิกส์ 
ปริมาณกายภาพ 
หน่วยอนุพันธ์ 
คำอุปสรรค 

 

“อุปสรรค ( prefix)”

                คำอุปสรรค  คือ คำที่ใช้เติมหน้าหน่วย SI   เพื่อทำให้หน่วย SI  ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง  ดังแสดงในตาราง

คำอุปสรรค

สัญลักษณ์

ตัวพหุคูณ

คำอุปสรรค

สัญลักษณ์

ตัวพหุคูณ

เทอรา

T

10 12

พิโค

 P

10 -12

จิกะ

G

10 9

นาโน

 n

10 - 9

เมกะ

M

10 6

ไมโคร

m

10 – 6

กิโล

 k

10 3

มิลลิ

 m

10 – 3

เฮกโต

 h

10 2

เซนติ

 c

10 – 2

เดคา

 da

10

เดซิ

d

10 - 1

ตัวอย่าง        จงเขียนปริมาณต่อไปนี้  โดยใช้คำอุปสรรค

                       ก.  ความยาว  12  กิโลเมตร   ให้มีหน่วยเป็น  เมตร

                       ข.  มวล  0.00035  เมกะกรัม  ให้มีหน่วยเป็น   มิลลิกรัม                          

วิธีทำ       dog_howl.gif

.  เปลี่ยน   กิโลเมตร  เป็น เมตร

      ข.   เปลี่ยน   เมกะ  เป็น   กิโล  เป็น กรัม เป็น มิลลิ
      =   12 x 10 3  
            =  0.00035 x 10 3 x 10 3  x 10 3
      =   1.2 x 10 4  เมตร
            =  0.00035 x 10 9

 

            =  ( 3.5 x 10 – 4 ) x 10 9 

 

            =   3.5 x 10 5   มิลลิกรัม

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูกานดา  สุขแดง
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.