ผู้จัดทำ

Homeครูภาษาไทย พิชัยเว็บพันธมิตรความสำคัญประโยชน์จุดมุ่งหมายประเภทหนังสือเลือกหนังสือสร้างนิสัยผู้จัดทำ

 

 

pa4_2.gifpa4_2.gif


นักศึกษาฝึกประสบการ์ืวิชาชีพครู หน่วยฝึกสอนโรงเรียนพิชัย ปีการศึกษา 2551
เอกภาษาไทย ชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อ
 นางสาวกาญจนา  เชื่อมศรีจันทร์ ครูปุ้ย

การศึกษา

       พ.ศ.  2535 - 2540   ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  จากโรงเรียนวัดอรัญญิการาม  จังหวัดอุตรดิตถ์

       พ.ศ.  2541 - 2546   ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา  จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  จังหวัดอุตรดิตถ์

       พ.ศ.  2547 - 2551   ศึกษาระดับปริญญาตรี  เอกภาษาไทย  คณะครุศาสตร์ (คบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

-  ได้รับการแต่งตั้งให้ไปราชการเพื่อเตรียมการรับการเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบุญธรรม บุญพริ้ง จังหวัดอุตรดิตถ์

-  ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  ณ เขื่อนลำตะคอง  จังหวัดนครราชสีมา ปี  2548

-  ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ปี 2550

-  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา  2549

-  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2550

-  ได้รับการชมเชยให้เป็นรองประธานสโมสรนักศึกษาผู้มีผลงานยอดเยี่ยมตลอด  3 ปีการศึกษา 2547 2549

-  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมโครงการวันก้าวสู่วิชาชีพครูเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นครู

-  ได้รับการชมเชยให้เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ผู้มีผลงานกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2548  - 2550

-  ได้รับการชมเชยให้เป็นนักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง เป็นผู้มีกิจกรรมยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา  2549

-  ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เทศน์พระมาลัยและเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษามหาราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

-  ได้รับการแต่งตั้งให้ไปราชการนิเทศติดตามผลการอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์

-  ได้ผ่านการอบรมนักศึกษาต้นแบบมารยาทไทย ตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

-  ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 35/2550

-  ผ่านการอบรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือ

-  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกในความเป็นครู สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549

-  ผ่านการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2549 - 2550

-  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการระลึกพระคุณและสรรหาลูกกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

pa4_2.gifpa4_2.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย : ครูกาญจนา เชื่อมศรีจันทร์
โรงเรียนพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๑
Copyright (c) 2009 Miss.Kanjana Chuemsrichan. All rights reserved.