คำประพันธ์

Homeครูภาษาไทย พิชัยเว็บพันธมิตรความสำคัญประโยชน์จุดมุ่งหมายประเภทหนังสือเลือกหนังสือสร้างนิสัยผู้จัดทำ
คำประพันธ์ 
คุณสมบัติ 
รูปเล่ม เวลา 
เนื้อหา 

 

การแบ่งประเภทหนังสือตามลักษณะคำประพันธ์ สามารถจัดได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้

       ๑)  ร้อยแก้ว

       ร้อยแก้ว ได้แก่ หนังสือที่แต่งเป็นความเรียง สละสลวย ไม่มีลักษณะบังคับในการแต่ง หรือกำหนดคณะอย่างร้อยกรอง เดิมแต่งเพื่อบันเทิงเรื่องราวที่เป็นหลักฐานของบ้านเมืองกฎหมาย ประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ นิทานสอนใจ หรือ หนังสือศาสนา เช่น พระราชพงศาวดารต่าง ๆ นิทานชาดก ศิลาจารึก ต่อมาได้แต่งในรูปแบบต่าง ๆ กันออกไป เช่น เรื่องสั้น นิทาน นวนิยาย บทละคร บทวิจารณ์ เป็นต้น

       ๒)  ร้อยกรอง

       ร้อนกรอง ได้แก่ หนังสือที่มีลักษณะบังคับในการแต่งหรือมีการกำหนดคณะ เช่น กำหนดจำนวนคำ กำหนดสัมผัส กำหนดเสียงหนักเบา (ครุ ลหุ) ซึ่งข้อกำหนดนี้จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของร้อยกรองนั้น ๆ ร้อยกรองในปัจจุบัน ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต กาพย์ห่อโคลง กลบท

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย : ครูกาญจนา เชื่อมศรีจันทร์
โรงเรียนพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๑
Copyright (c) 2009 Miss.Kanjana Chuemsrichan. All rights reserved.