เนื้อหา

Homeครูภาษาไทย พิชัยเว็บพันธมิตรความสำคัญประโยชน์จุดมุ่งหมายประเภทหนังสือเลือกหนังสือสร้างนิสัยผู้จัดทำ
คำประพันธ์ 
คุณสมบัติ 
รูปเล่ม เวลา 
เนื้อหา 

 

การแบ่งประเภทหนังสือตามเนื้อหา สามารถจัดได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้

       ๑)  ตำรา
       ตำรา คือ หนังสือที่มีเนื้อหาทางวิชาการล้วน ๆ ได้แก่ แบบเรียนต่าง ๆ เช่น จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เป็นต้น

       ๒)  สารคดี
       สารคดี คือ หนังสือที่มีเนื้อหาสาระให้ความรู้ ความคิด และส่งเสริมภูมิปัญญาไปด้วย ซึ่งอาจจะเขียนในรูปของบทความ บทวิจารณ์ ความทรงจำ จดหมาย บันทึก บทอภิปราย ปาฐกถา บทสัมภาษณ์ หรือแม้แต่หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ เช่นสานุกรม พจนานุกรม ชีวประวัติ

       ๓)  บันเทิงคดี
       บันเทิงคดี คือ หนังสือที่แต่งขึ้นโดยอาศัยเค้าความจริงของชีวิต โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดความบันเทงเป็นสำคัญ หนังสือประเภทนี้จะประกอบด้วย เหตุการณ์ บุคคล ฉาก แนวคิด สถานที่ เวลา เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทละครพูด เป็นต้น           

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย : ครูกาญจนา เชื่อมศรีจันทร์
โรงเรียนพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๑
Copyright (c) 2009 Miss.Kanjana Chuemsrichan. All rights reserved.