แนวทาง

Homeครูภาษาไทย พิชัยเว็บพันธมิตรความสำคัญประโยชน์จุดมุ่งหมายประเภทหนังสือเลือกหนังสือสร้างนิสัยผู้จัดทำ
หนังสือดี 
แนวทาง 

 

ผู้อ่านแต่ละคนจะเลือกอ่านหนังสือต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจ และจุดมุ่งหมายในการอ่านของผู้อ่าน อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านควรมีแนวทางในการพิจารณาเลือกหนังสืออ่านเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด โดยพิจารณาตามหลักการดังนี้

๑)ตำราวิชาการและหนังสืออ้างอิงทางการศึกษา

       เป็นหนังสือที่ผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายให้ความรู้ด้านวิชาการโดยตรง ทั้งนี้อาจจะเสนอทฤษฎีเนื้อหาสาระอย่างกว้าง ๆ หรือเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง มีดังนี้

๑.๑)พิจารณาชื่อเรื่อง หนังสือมีเนื้อหาอย่างเดียววันอาจจะมีผู้เขียนไว้หลายเล่ม  บางเล่มอาจจะตั้งชื่อไว้กลาง ๆ ทำให้เข้าใจง่ายแต่อาจจะซ้ำกันได้ ผู้อ่านต้องตรวจดูสารบัญเพื่อหาเล่มที่มีข้อมูลตามที่ต้องการแต่ถ้าหนังสือระบุชื่อเรื่องเฉพาะเจาะจงลงไปก็จะช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจเลือกหนังสือที่ตรงกับความรู้ ความต้องการได้เร็วขึ้น

       ๑.๒)พิจารณาชื่อผู้แต่ง ผู้แต่งที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณได้รับการยกย่องจากวงการหนังสือ ส่วนมากจะพยายามสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า เพื่อรักษาชื่อเสียงของตน การเลือกอ่านหนังสือ ของผู้แต่งที่มีชื่อเสียง ได้รับการยกย่องในวงการหรือสาขาวิชานั้น ๆ จึงมักเชื่อถือได้

       ๑.๓)พิจารณาองค์ประกอบของหนังสือ ได้แก่ ส่วนเนื้อหาและส่วนช่วยค้นคว้า โดยส่วนเนื้อหาสามารถพิจารณาจากสารบัญ เพื่อดูการลำดับเนื้อหาว่าเป็นระบบหรือไร้ระบบ ความคิดและการเรียบเรียงไม่ชัดเจน ก็ไม่ควรเลือกอ่าน และส่วนช่วยค้นคว้า พิจารณาจากเชิงอรรถ บรรณานุกรม ดัชนี ภาคผนวก ประวัติผู้แต่ง และประวัติการพิมพ์ หากหนังสือเล่มใดมีส่วนช่วยค้นคว้ามากย่อมทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ ผู้อ่านจะได้รายละเอียดของข้อมูลมากพอตามความประสงค์และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ เนื้อหาได้ง่ายขึ้น ชัดเจนขึ้นz

       ๑.๔)พิจารณาการใช้ภาษา ผู้อ่านควรอ่านตัวอย่างสัก ๒ - ๓ หน้า เพื่อสังเกตวิธีการเขียน และการใช้ภาษาว่าเหมาะสมกับแขนงวิชานั้น ๆ หรือไม่ นอกจากนี้ควรพิจารณาความถูกต้องของการสะกดคำ การเว้นวรรคตอน และการใช้ภาพประกอบด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีขึ้น

       ๑.๕)พิจารณารูปเล่ม ผู้อ่านควรเลือกเล่มที่สมบูรณ์ โดยการสำรวจลักษณะของรูปเล่มตั้งแต่หน้าปก ใบรองปก คำนำ และสารบัญ แล้วพลิกดูเนื้อหาข้างในอย่ารวดเร็ว หากพบข้อบกพร่องก็ไม่ควรเลือกซื้อหรือเลือกอ่าน เพราะอาจไม่ได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ

 

            ๒)สารคดี

        สารคดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระให้ึความรู้  ความคิด  และความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านไปพร้อมๆ  กัน  เรื่องราวต่างๆ  ไม่ว่าด้านใด  สามารถนำมาเขียนสารคดีได้ทั้งนั้น  เช่น  ชีวประวัติ  สถานที่สำคัญ  สถานที่ท่องเที่ยว  การเมือง  การศึกษา  เป็นต้น

        หลักที่ควรใช้พิจารณาในการเลือกอ่านสารคดี  มีดังนี้
        ๒.๑)  พิจารณาชื่อเรื่อง  ควรมีขอบเขตพอเหมาะ  เป็นการประมวลความรู้เฉพาะเรื่องไม่กว้างจนเกินไป
        ๒.๒)  พิจารณาเนื้อหา  จะต้องถูกต้อง  สมบูรณ์  และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและสังคม
        ๒.๓)  พิจารณาวิธีเขียน  ว่ามีวิธีการดำเนินเรื่องตามลำดับขั้นตอน  ให้ข้อมูลชัดเจน  ใช้สำนภาษาไพเราะ  งดงาม  สุภาพ  กะทัดรัด  เข้าใจง่าย
        ๒.๔)  พิจารณาภาพประกอบ  ภาพประกอบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหนังสือสารคดีอย่างมาก  เพราะการดูรูปภาพจะน่าสนใจมากกว่าการอ่านเรื่องราวเพียงอย่างเดียว  รูปภาพต้องตรงหรือสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  แต่ก็ไม่ควรมีรูปภาพมากเกินไป
        ๒.๕)  พิจารณารูปเล่ม สารคดีมีทั้งที่เป็นรูปเล่ม และตีพิมพ์อยู่ในนิตยสาร วารสาร และเอกสารทั่วไป หากเป็นเล่มควรเลือกรูปเล่มที่มีขนาดกะทัดรัด ไม่หนาเกินไป การเข้าเล่มมั่นคงทนต่อการใช้ และการเก็บรักษา

 

        ๓)บันเทิงคดี

        เป็นหนังสือที่มุ่งให้ผู้อ่านเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นสำคัญ บันเทิงคดีทมีทั้งนิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร การ์ตูน เรื่องขำขัน เป็นต้น
        การเลือกอ่านบันเทิงคดี มีรายละเีอียดที่ควรพิจารณา ดังนี้
        ๓.๑)พิจารณาโครงเรื่องและเนื้อเรื่อง ควรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง เหตุการณ์ที่เกิดข้นในเนื้อเรื่องควรเป็นไปอย่างสมจริง และสมเหตุสมผล
        ๓.๒)พิจารณาการดำเนินเรื่อง ควรดำเนินเรื่องอย่างเรียบง่าย เป็นไปอย่างรวดเร็วขนาดของเรื่องไม่ยาวเกินไป
        ๓.๓)พิจารณาตัวละครในเรื่อง ควรใช้ตวละครน้อย และมีความสำคัญจริง ๆ ลักษณะนิสัยของตัวละครควรมีความสมจริง
        ๓.๔)พิจารณาฉากของเรื่อง ควรแสดงให้เห็นชัดเจน สมจริง หรือคล้ายคลึงกับสภาพความเป็นจริง
        ๓.๕)พิจารณาแนวคิดของเรื่อง ควรเสนอแนวคิดของตัวละครตัวเดียว เป็นแนวคิดที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง

        ๓.๖)พิจารณาการใช้ภาษา สำนวนภาษาที่ใช้ควรสละสลวย เข้าใจง่าย สามารถสร้่างอารมณ์และความรู้สึกได้ดี หากเป็นบทสนทนาภาษาท่ใช้ควรสมจริง และเหมาะสมกับตัวละคร

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย : ครูกาญจนา เชื่อมศรีจันทร์
โรงเรียนพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๑
Copyright (c) 2009 Miss.Kanjana Chuemsrichan. All rights reserved.