ความหมาย

Homeผู้จัดทำความหมายหลักการประกันภัยความสำคัญประโยชน์ประเภท

 

 

 ความหมายของการประกันภัย

         การประกันภัย คือ การเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น ๆ โดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่เป้นผู้เฉลี่ยความเสียหายนั้น ซึ่งบุุคคลผู้เต็มใจเข้าร่วมโครงการประกันภัยนี้จ่ายเงินเป็นจำนวนไม่มากให้ผู้รับประกันภัยที่เรียกว่า "เบี้ยประกันภัย" ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมเบี้ยประกันภัยไว้เ็ป็นเงินกองกลาง เมืี่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในโครงการได้รับความเสียหายตามกรณีที่เอาประกันไว้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้ตามจำนวนที่ตกลงกันไว้

                cherry_01 .jpg 
    

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
โรงเรียพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 Mrs.Pronpun Aemtor. All rights reserved.