หลักการประกันภัย

Homeผู้จัดทำความหมายหลักการประกันภัยความสำคัญประโยชน์ประเภท

 

กฏความน่าจะเป็น 
กฏว่าด้วยจำนวนมาก 

 หลักการของการประกันภัย

                หลักของการประกันภัยขึ้นอยู่กับกฏว่าด้วยจำนวนมากซึ่งมีหลักว่า ถ้าจำนวนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่น การเสี่ยงภัยเดียวกันมีจำนวนมากแล้วย่อมสามารถประมาณจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตค่อนข้างใกล้เคียงความจริงโดยต้องอาศัยการสังเกตุจากเหตุการณ์และวิธีการทางสถิติเข้าช่วย ดังนั้น การประกันภัยจึงอาศัยทฤษฎีต่าง ๆ ในการดำเนินการประกันภัยและคำนวณเหตุการณ์หรือเบี้ยประกันภัยซึ่งประกอบด้วย
ทฤษฎีว่าด้วยความ่าจะเป็นไปได้ (Theory of Probability) เป็นทฤษฎีว่าด้วยการคำนวณโอกาสว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นได้กี่ครั้งในจำนวนครั้งที่ได้กำหนดไว้ทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถคำนวณเบี้ยประกันภัยที่ต้องเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยให้เพียงพอที่จะนำไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีภัยเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ได้รับประกันภัยไว้
กฏว่าด้วยจำนวนมาก (Law of lage number)หรือกฏถัวเฉลี่ย (Law of Average) คือหลักความจริงที่ว่าเหตุการณ์ที่ทำการสังเกตหรือทดลองมีจำนวนมากเท่่าใด ความน่าจะเป็นได้ (Probability) ยิ่งมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นเท่านั้น กฏแห่งการถัวเฉลี่ย จึงกล่าวได้ว่าทฤษฎีว่าด้วยความน่าจะเป้นไปได้และกฏว่าด้วยจำนวนมากเป็นหัวใจของการประกันภัย

 

  paperart03_1.jpg      doll.gif

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
โรงเรียพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 Mrs.Pronpun Aemtor. All rights reserved.