ความสำคัญ

Homeผู้จัดทำความหมายหลักการประกันภัยความสำคัญประโยชน์ประเภท

 

 

 ความสำคัญของการประกันภัย

           ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมและเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงภัยที่นำไปสู่ความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินของบุคคล ครอบครัว ธุรกิจการค้าและการลงทุนทุกสาขา ดังนั้น การประกันภัยจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ ด้านดังนี้
๑.  ด้านการเป้นสถาบันรับเสี่ยงภัยที่ช่วยสร้างความมั่นคงพื้นฐานแก่บุคคล ครอบครัว และธุรกิจต่าง ๆ
๒.  ด้านการเป็นสถาบันการเงินีท่มีศักยภาพสูงในการระดมเงินออมจากบุคคลภายในประเทศ เพื่อนำไปจัดสรรลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ อันเป็นการขยายขีดความสามารถในการผลิตของประเทศ

   dog_howl_1.gif

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
โรงเรียพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 Mrs.Pronpun Aemtor. All rights reserved.