ประเภท

Homeผู้จัดทำความหมายหลักการประกันภัยความสำคัญประโยชน์ประเภท

 

ประกันสามัญ 
ประกันอุตสาหกรรม 
ประกันกลุ่ม 
แบบการประกัน 

 ประเภทของการประกันภัย

             การประกันภัยมี ๒ ประเภทคือการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย
           
  การประกันชีวิต (Life Insurance) คือ การเฉลี่ยค่าความเสี่ยงร่วมกันของคนที่ทำประกันภัยโดยทุคนจะจ่ายเงินส่วนหนึ่งให้กับบริษัทที่รับผิดชอบซึ่งอาจจ่ายคัร้งเดียวหรือจ่ายเป็นงวดและเมื่อเกิดเหตุขึ้นบริษัทจะชดใช้เงินคืนตามที่ตกลงกันไว้
               ประเภทของการประกันชีวิต การประกันชีวิตในไทย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ

                  lily_02.jpg

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
โรงเรียพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 Mrs.Pronpun Aemtor. All rights reserved.