ประกันอุตสาหกรรม

Homeผู้จัดทำความหมายหลักการประกันภัยความสำคัญประโยชน์ประเภท

 

ประกันสามัญ 
ประกันอุตสาหกรรม 
ประกันกลุ่ม 
แบบการประกัน 

 การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม

              การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (Industrail Life Insurance) คือการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันแต่ละกรมธรรม์ต่ำ บริษัทจะรับจำนวนเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทจนถึง ๓๐,๐๐๐ บาท การชำระเบี้ยประกันภัยกระทำเป้นรายเดือน และไม่มีการตรวจสุขภาพ เพราะมีจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำ ซึ่งถ้าต้องตรวจสุขภาพจะทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขในเรื่องระยะรอคอย เช่นระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม์ซึ่งนับจากวันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญา ทางบริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันชำระไว้แล้วเท่านั้น

       flower_04.jpg

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
โรงเรียพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์.
Copyright (c) 2008 Mrs.Pronpun Aemtor. All rights reserved.