สุโขทัยตอนปลาย

 

Homeผู้จัดทำอาณาจักรสุโขทัยสุโขทัยตอนต้นสุโขทัยตอนปลายเศรษฐกิจความเสื่อม

 

อาณาเขต 
แบบแผน 

     สมัยสุโขทัยตอนปลาย (พ.ศ.1841 – 1981) คือช่วงตั้งแต่สมัยพญาเลอไท ไปจนถึงสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

การเมืองการปกครอง

            หลังสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีการจัดรูปแบบการปกครองใหม่ ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรงยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นข้อปฏิบัติ คือ  “หลักทศพิธราชธรรม”   อันกล่าวถึงลักษณะของกษัตริย์ที่เรียกว่า  “ธรรมราชา”    หรือ พระราชาผู้ประพฤติธรรม โดยพระองค์ทรงมุ่งใช้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองซึ่งลักษณะธรรมราชานี้ปรากฏอยู่ใน “ไตรภูมิพระร่วง” คือ วรรณกรรมที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ. 1888

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูทรงศรี  ศิริประเสริฐ
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Mrs.Songsri Siriprasert. All rights reserved.