ผู้จัดทำ

Homeผู้จัดทำ  ทศนิยมการบวกทศนิยมการลบทศนิยมการคูณทศนิยมการหารทศนิยม

 

 

 

ผู้จัดทำ

นางสาวศรีนวล  สิงห์หะ
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ  ชั้นปีที่  5
หน่วยฝึกสอนโรงเรียนพิชัย

 

                   การศึกษา

                   พ.ศ.  2535  -  2540   ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านดารา  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์

                   พ.ศ.  2541  -  2546   ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์

                   พ.ศ.  2547  -  2540   ศึกษาในระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์  เอกคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูศรีนวล สิงห์หะ
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) Miss.Srinuan  Singha. All rights reserved.