ผู้จัดทำ

Homeผู้จัดทำความหมายการเขียนลำดับลำดับอนุกรม

 

 

ประวัติผู้จัดทำ               ครูอัญชลี จันจัด (ครูแจน) เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                                 โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

ประวัติการศึกษา           จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                 จบการศีกษาระดับปริญญาโท (การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูอัญชลี จันจัด
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Ms.Unchalee Chanchat. All rights reserved.