ความหมาย

Homeผู้จัดทำความหมายการเขียนลำดับลำดับอนุกรม

 

 

ความหมายของลำดับ

                ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปมาก โดยเริ่มตั้งแต่ 1    เรียกว่า  ลำดับ

ตัวอย่างเช่น   

ตัวอย่างที่ 1     

ตัวอย่างที่ 2    

 

จะเห็นได้ว่าถ้าพิจารณาจากโดเมนของลำดับแล้ว  ลำดับมี  2  ประเภท  คือ

   ประเภทแรก   ฟังก์ชันเป็นลำดับที่มีโดเมนเป็น    เรียกว่า  ลำดับจำกัด (ตัวอย่างที่ 1)

   ประเภทสอง   ฟังก์ชันเป็นลำดับที่มีโดเมนเป็น    เรียกว่า  ลำดับอนันต์ (ตัวอย่างที่ 2)

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูอัญชลี จันจัด
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Ms.Unchalee Chanchat. All rights reserved.