การเขียนลำดับ

Homeผู้จัดทำความหมายการเขียนลำดับลำดับอนุกรม
แบบแจกแจงพจน์ 
แบบพจน์ทั่วไป 

 

การเขียนลำดับ    เขียนได้  2  แบบ  ดังนี้

1. การเขียนลำดับแบบแจกแจงพจน์

2. การเขียนลำดับแบบพจน์ทั่วไป

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูอัญชลี จันจัด
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Ms.Unchalee Chanchat. All rights reserved.