ลำดับเรขาคณิต

Homeผู้จัดทำความหมายการเขียนลำดับลำดับอนุกรม
ลำดับเลขคณิต 
ลำดับเรขาคณิต 

 

ลำดับเรขาคณิต คือ ลำดับที่มีอัตราส่วนร่วมระหว่างพจน์ที่  n+1  กับพจน์ที่ n  คงที่เสมอ

เรียกค่าคงที่นี้ว่า  อัตราส่วนร่วม   ใช้สัญลักษณ์  r  

ตัวอย่างของลำดับเรขาคณิต

1.    2, 4, 8, 16,...

        จากลำดับนี้จะเห็นว่า  พจน์ที่ 1  คูณด้วย  2  มีค่าเท่ากับพจน์ที่  2    ,   พจน์ที่  2  คูณด้วย  2  มีค่าเท่ากับพจน์ที่  3 ,

พจน์ที่  3  คูณด้วย  2  มีค่าเท่ากับพจน์ที่ 4  เป็นเช่นนี้เรื่อยๆไป      อัตราส่วนร่วม เท่ากับ  2

2.   81, 27, 9, 3 ,...

        จากลำดับนี้จะเห็นว่า  พจน์ที่ 1  คูณด้วย  1/3  มีค่าเท่ากับพจน์ที่  2    ,   พจน์ที่  2  คูณด้วย  1/3  มีค่าเท่ากับพจน์ที่  3 ,

พจน์ที่  3  คูณด้วย  1/3  มีค่าเท่ากับพจน์ที่ 4  เป็นเช่นนี้เรื่อยๆไป      อัตราส่วนร่วม เท่ากับ  1/3

 

สูตรที่สำคัญ คือ

                1.                  

                2.    

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูอัญชลี จันจัด
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Ms.Unchalee Chanchat. All rights reserved.