ความเป็นมา

Homeสุขสันต์เรื่องเฉพาะไพเราะเสนาะฉันท์เกี่ยวพันผู้แต่งมิติการเรียนรู้เจาะดูแนวคิด

 

ความเป็นมา 
การอ่านฉันท์ 
การแต่งฉันท์ 
ตัวอย่างฉันท์ 1 
ตัวอย่างฉันท์ 2 

ลักษณะเฉพาะของคำฉันท์

  ลักษณะบังคับของฉันท์
  ฉันท์ประกอบด้วยลักษณะบังคับ  ๓  อย่างคือ  พยางค์  คณะ และสัมผัส
         ๑.  พยางค์  ในฉันท์แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท คือ
                ๑.๑.  พยางค์ที่มีเสียงหนัก เรียกว่า ครุ   ใช้  เป็นสัญลักษณ์แทน ซึ่งมีลักษณะดังนี้ เป็นพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา รวมทั้งสระ อำ ไอ เอา เช่น มาดี มือ จำใจไปเอา พยางค์ที่มีตัวสะกด เช่น ช้าง กิน ลม โชย รวง ข้าว
                ๑.๒.  พยางค์ที่มีเสียงเบา เรียกว่า ลหุ ใช้  เป็นสัญลักษณ์แทน ซึ่งมีลักษณะดังนี้  ป็นพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น จะตี บุ เลอะ เป็นพยัญชนะตัวเดียว เช่น ธ บ ณ ก็ ฤ สำหรับสระอำ  อนุโลมให้เป็นเสียงเบาหรือลหุ ได้
  อนึ่งสำหรับคำ  ๒  พยางค์ที่เป็นอักษรนำ เช่น ขยาย สมาน สวิง ฯลฯ จะนับเป็น ๑ พยางค์ คือเป็นครุ หรือจะนับเป็น ๒ พยางค์คือ ลหุ กับ ครุ ก็ได้


          ๒.  คณะ  ในลักษณะบังคับของฉันท์ หมายถึง ลักษณะการเรียงกันของครุ ลหุ  กลุ่มละ ๓ เสียง จึงจัดเป็น ๑ คณะ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ คณะ ดังนี้
         มะ  คณะ ย่อมาจาก  มารุต  แปลว่าลม  ประกอบด้วยครุสามเสียง ดังนี้
         นะ  คณะ ย่อมาจาก  นรา  แปลว่า ฟ้า   ประกอบด้วยลหุสามเสียง ดังนี้
         ภะ  คณะ ย่อมาจาก  ภูมิ  แปลว่า ดิน   ประกอบด้วยครุ ลหุ ลหุ ดังนี้
         ยะ  คณะ ย่อมาจาก  ยชมาน  แปลว่า พราหมณ์บูชายันต์   ประกอบด้วย  ลหุ ครุ  ครุ  เรียงกันดังนี้
         ชะ  คณะ ย่อมาจาก  ชลน  แปลว่า ไฟ   ประกอบด้วย  ลหุ ครุ  ลหุ  ดังนี้
           ระ  คณะ ย่อมาจาก รวิ  แปลว่า แสงอาทิตย์   ประกอบด้วย ครุ ลหุ ครุ  เรียงกันดังนี้
         สะ  คณะ ย่อมาจาก  โสม  แปลว่า พระจันทร์  ประกอบด้วย ลหุ  ลหุ  ครุ  เรียงกันดังนี้
         ตะ  คณะ ย่อมาจาก  โตย  แปลว่า น้ำ   ประกอบด้วย ครุ  ครุ  ลหุ ดังนี้


     ๓.      สัมผัส  สัมผัสเป็นส่วนที่กวีไทยเพิ่มเติมขึ้น  เพื่อปรับปรุงฉันท์ให้เข้ากับลักษณะของร้อยกรอง แบ่งได้เป็น  ๓  ลักษณะด้วยกันคือ
                  ๓.๑.  สัมผัสแบบกาพย์ คือ ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรคที่ ๓ กับวรรคที่  ๔ ซึ่งฉันท์ส่วนใหญ่จะส่งสัมผัสตามแบบนี้
                  ๓.๒.  สัมผัสแบบกลอนสังขลิก คือไม่มีสัมผัสระหว่างวรรคสุดท้ายของบทแรกกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ของบทต่อไป ฉันท์ที่ส่งสัมผัสแบบนี้ได้แก่ฉันท์บทละ  ๓ วรรค
                  ๓.๓.  สัมผัสแบบกลอนสุภาพ คือ มีการสัมผัสทั้งระหว่างวรรคทุกวรรค และระหว่างบทด้วย

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูวัชรี  วรินทรีย์
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright(c)2009 Mrs.Watcharee Warinsee. All rights reserverd.