การอ่านฉันท์

Homeสุขสันต์เรื่องเฉพาะไพเราะเสนาะฉันท์เกี่ยวพันผู้แต่งมิติการเรียนรู้เจาะดูแนวคิด

 

ความเป็นมา 
การอ่านฉันท์ 
การแต่งฉันท์ 
ตัวอย่างฉันท์ 1 
ตัวอย่างฉันท์ 2 

การอ่านฉันท์

       การอ่านทำนองเสนาะคำฉันท์ที่ถูกต้องไพเราะจำเป็นต้องรู้จักลักษณะบังคับทั่วไปของของคำฉันท์และลักษณะเฉพาะของคำฉันท์แต่ละชนิด ฉันท์มีลักษณะบังคับพิเศษแตกต่างกับคำประพันธ์ชนิดอื่น โดยบังคับคำลหุ คำครุ แทนคำธรรมดา นอกจากนี้ยังบังคับสัมผัสเช่นเดียวกับคำประพันธ์ชนิดอื่นๆ การอ่านทำนองเสนาะคำฉันท์มีหลักเกณฑ์การอ่านเหมือนกับคำประพันธ์ทั่วไป คือ
                1. อ่านทอดจังหวะคำแต่ละวรรคตามแต่ชนิดของฉันท์
                2. อ่านออกเสียงคำให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับลหุครุของฉันท์แต่ละชนิด
                3. คำสุดท้ายวรรคที่ใช้คำเสียงจัตวา ต้องอ่านให้เสียงสูงเป็นพิเศษ เพื่อความไพเราะใช้คำเสียงจัตวาตรงท้ายคำบาทแรก
                4. อินทรวิเชียรย์ฉันท์ แบ่งจังหวะการอ่านวรรคหน้า 2 จังหวะ จังหวะ 2 คำ และจังหวะ 3 คำ วรรคหลัง 2 จังหวะ จังหวะละ 3 คำ
                   รอนรอน / และอ่อนแสง / นภะแดง / สิแปลงไป
                   เป็นคราม / อร่ามใส / สุภะสด / พิสุทธิ์สี
        การอ่านคำประพันธ์ประเภทฉันท์จะแตกต่างจากคำประพันธ์ประเภทอื่นเนื่องจากการอ่านฉันท์จะต้องอ่านตามฉันทลักษณ์ ครุ ลหุ ของฉันท์ แต่ละชนิด ดังเช่น อินทรวิเชียรฉันท์ข้างต้นต้องอ่านออกเสียงดังนี้
                 เสียง- เจ้า / สิ- พราก- ว่า                ดุ-ริ-ยาง / คะ-ดีด-ใน
                 ฟาก-ฟ้า / สุ-รา-ไล                        สุ-ระ-สับ / ทะ-เริง-รม

                                        ภุชงคประยาดฉันท์ ๑๒

                      ถลันจ้วงทะลวงจํ้า                บุรุษนำอนงค์หนุน
           บุรุษรุกอนงค์รุน                             ประจญร่วมประจัญบาน

                      ถะหลัน-จ้วง / ทะ-ลวง-จํ้า     บุ-หรุด-นำ / อะนง-หนุน
          บุ-หรุด-รุก / อะนง-รุน                      ประ-จน-ร่วม / ประจัน-บาน

                                             วสันตดิลกฉันท์ ๑๔

                  ช่อฟ้าก็เพื้อยกลจะฟัด                          ดลฟากทิฆัมพร
            บราสีพิไลพิศบวร                                       นภศูลสร้างลอย

                  ช่อ-ฟ้า / ก็เฟื้อย / กะ-ละ-จะ-ฟัด            ดะ-ละ-ฟาก / ทิ-คำ-พอน
           บรา-ลี / พิ-สะ-บะ-วอน                                นะ-พะ-สูน / สะล่าง-ลอย

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูวัชรี  วรินทรีย์
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright(c)2009 Mrs.Watcharee Warinsee. All rights reserverd.